Sheker verpleegster Robot vuk?


První protézy jsou doloženy již Z DOB starovーkého Egypt(umělá zubní Náhrada,palec u nohy),mnohem častjiji se s nimi setkáváme v období antiky,stededovkk,pededevším novovーk je park ve znamení protetického boomu,základní devevžné náhrady končetin si již m Mže dovolit ststedn Maj MAJETNK človkk. Lze vypozorovat, že nár.st poptávky po praktickchch protetick.ch pom pomckách vrostl vždy v důsledku válečného konfliktu, markantní je zejména v období první světové války, což jen odráží smutnou logiku vcici.

Ruce-protézy v doteku

Postupem času byl na kvalitu,estetičnost protéz kladen vyšší dーraz než na její základní funkčnost,Ale teprve až technologick pok pokrok vyprovokovan z závody ve zbrojení V dobývání vesmíru Mezi SSSR, USA, pininesly i tohoto specializovaného medicínského odvžtví svží vítr. Testují se Nové materiály, slitiny,pededevším u protetických náhrad dolních končetin,kdy je potebeba,aby vslsledn prod produkt dokázal zkombinovat pevnost,lehkost, což v současné dobž úspspšn pl plní zvlášt tit titanové protézy pop pop. protézy z duralu a uhlíku v kombinaci s dalřími slitinami a materiály (napú. Plastic, Kevlar).

Zatímco napú. u bércovchch sportovních protéz není taková potebaeba robotických vylepšení v píípadい amputace horních končetin dochází v oblasti protetického vzzkumu K neustále novmm upgradいm, neboť nejrealističtjjší mechanická náhrada nedokáže suplovat funkci ruky resp. prst。.

Výsledkem úsilí vddc js jsou myoelektronické,robotické protézy,které jsou více či mén sch schopny nahradit ztrátu horních končetin. Pacient dokáže vykonávat základní pohyby, naučí se uchopovat, poušt pt pededmtyty, provád.t další jednoduché úkony.
Protetická dolní končetina – fotbal

Ty nejdokonalejří roboticko-bionické protézy horních končetin,u kterěch stáleprobíhávěvoj, jsou prozatím jen z obtíčemi dostupné. NěKteré dokončené typy, které jsou k dostání i v České republic lze K současnému datu zakoupit CCA Dva Influence miliony korun,více,pojišovovny je hradí Jen u n nkterchch pacient.. Tyto protézy se vyznačují propracovanou jemnou motorikou prst,, citlivostí na vnhrjší podn.ty po” sehrání “impulse me mezi “hostitelem” bionickou náhradou človkk zvládá práci na počítači,hru na klavír,meer specifiek aktivity.

Vývoj v této oblasti neustále pokračuje,dalším krokem je nyní zefektivnění motoriky se zaměenením na rychlost,sílu protézy tak,aby se dokázala vyrovnat zdravé paži-luce dospělého človkaka.